تبلیغات
پروژه - ابرها
درخواست از شما.پروژه از ما
پروژه
شنبه 28 مرداد 1391 :: نویسنده : مصطفی رضایی

ابرها

ابرهاتوده های قابل رویت قطرات اب یا بلورهای یخ بوده كه در تروپوسفر زمین (پست ترین لایه جو زمین) شناورندو با نیروی باد حركت می كنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفیدی كه كره زمین را احاطه كرده اند قابل رویت هستند.

چگونگی تشكیل ابرها: ابرها هنگ

ابرها

ابرهاتوده های قابل رویت قطرات اب یا بلورهای یخ بوده كه در تروپوسفر زمین (پست ترین لایه جو زمین) شناورندو با نیروی باد حركت می كنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفیدی كه كره زمین را احاطه كرده اند قابل رویت هستند.

چگونگی تشكیل ابرها: ابرها هنگامی تشكیل می شوند كه بخار اب بر روی ذرات ریز گردوغبار كه در هوا معلقند تقطیرمیشود. این تقطیر (تشكیل ابر) در زمان برخورد هوای گرم و سرد اتفاق می افتد. هنگامی كه هوای گرم از یك سمت كوهستان صعود می كند یا هنگامی كه بر فراز یك منطقه سرد مانند حجمی از اب خنك حركت می كند ،خنك می شود. علت این پدیده این است كه هوای خنك قادر به حفظ بخاراب كمتری نسبت به هوای گرم بوده واب اضافی به صورت مایع یا یخ فشرده می شود.

انواع ابرها                      

پیشوندها و پسوندهای مورد استفاده برای توصیف ابرها:

ابرها با توجه به ظاهر و ارتفاعشان درجو شناخته می شوند . برای مثال سیرو(به معنی دسته مو) پیشوندی استكه برای ابرها در ارتفاع بالا(بالای 20000 فوت) استفاده می شود. التو پیشوندی است كه برای ابرهای میانی(بین6000 تا 20000 فوت)استفاده میشود. برای ابرها در ارتفاع پائین پیشوندی وجود ندارد. هنگامی كه ابرها نزدیك زمین هستند مه نام می گیرند. نیمبو(به معنی باران) پیشوندی است كه برای ابرهای با قابلیت بارش استفاده  می شود. پسوند نیمبوس نیز همین كاربرد رادارد.كومولو(به معنی توده )به ابرهای انباشته و استارتو(به معنی لایه)به ابرهای پهن،هموار ولایه ای اطلاق می شود.

نوع ابر (طبقه):  كومولونیمبوس=ابرهای غران

نام انگلیسی:  Cumulonimbus

علامت اختصاری:   Sb

ظاهر:   می تواند باعث ایجاد اذرخش،رعد،تگرگ،بارانهای قوی،بادهای قوی و گردباد

تركیب:  _

ارتفاع:   نزدیك زمین تا 75000 پا (ابرهای عمودی)

نوع ابر (طبقه):  سیرواستراتوس

نام انگلیسی:  Cirrostratus

علامت اختصاری: Cs 

ظاهر:  نازك وكم بوده و به صورت صفحات ظاهر میشود. بالای ابرهای غران قرار دارد.

تركیب:  _

ارتفاع:  بیشتر از 18000 پا(ارتفاع بالا)

نوع ابر (طبقه): سیروس

نام انگلیسی:  Cirrus

علامت اختصاری:  Ci

ظاهر: نازك،كم،رشته ای یافرفری

تركیب:  بیشتر شامل بلورهای یخ

ارتفاع:  بالاتر از18000 پا(ابرهای بلند ارتفاع)

نوع ابر (طبقه):  سیروكومولوس

نام انگلیسی:Cirrocumulus

علامت اختصاری:  Cc

ظاهر:  كوچك،باد كرده،تكه تكه وباظاهر موج مانند

تركیب:  _

ارتفاع: بالاتر از 18000 پا (ابرهای بلند ارتفاع) 

نوع ابر (طبقه): التوكومولوس

نام انگلیسی:Altocumulus

علامت اختصاری: Ac

ظاهر:  ابرهای متوسط به صورت باد كرده، تكه تكه وپراكنده كه در دسته های خطی قرار دارند.

تركیب:  _

ارتفاع:  بین 6500 تا 20000 پا(فوت)(ابرهای میانی)

نوع ابر (طبقه):  التواستراتوس

نام انگلیسی: Altostratus

علامت اختصاری:  As

ظاهر: نازك ویكنواخت

تركیب: _

ارتفاع: بین 6500 تا 20000 پا (ابرهای میانی)

نوع ابر (طبقه): استراتوكومولوس

نام انگلیسی: Stratocumulus

علامت اختصاری:  Sc

ظاهر: پهن وهمواردر پائین،باد كرده در بالا

تركیب:  _

ارتفاع:  زیر6500 فوت (ابرهای كم ارتفاع)

نوع ابر (طبقه): كومولوس

نام انگلیسی: Cumulus

علامت اختصاری:  Cu

ظاهر: باد كرده و انباشته

تركیب: _

ارتفاع: زیر 6500 فوت  (ابرهای عمودی)

نوع ابر (طبقه): استراتوس

نام انگلیسی: Stratus

علامت اختصاری: St

ظاهر:  ابرهای یكنواخت،هموار ولایه ای ضخیم ونازك با حاشیه های نا معلوم

تركیب:  بیشتر شامل قطرات مایع

ارتفاع:  زیر 6500 فوت (ابرهای كم ارتفاع)         

نوع ابر (طبقه):  نیمبواستراتوس

نام انگلیسی: Nimbostratus 

علامت اختصاری:  Ns

ظاهر:  ابرهای یكنواخت،تیره،هموار كم ارتفاع و بدون ویژگی كه بارش زا هستند.

 تركیب: بیشتر شامل قطرات مایع

ارتفاع:  زیر 6500 فوت(ابرهای كم ارتفاع)

نوع ابر (طبقه): مه

نام انگلیسی:  fog ,mist        

علامت اختصاری:  _

ظاهر:  ابرهای استراتوس بسیار پست

تركیب: بیشتر شامل قطرات مایع

ارتفاع: در تماس با زمین

انواع دیگر از ابرها    

ابرهای ماما توس تیره وبه شكل كیسه های كوچك شل بوده واغلب پس از گرد باد ظاهر می شوند .

ابرهای كوهستانی به واسطه صعود هوای مرطوب بر فراز كوهستان یا دیگر عوارض برجسته جغرافیایی تشكیل می شوند. هوا از یك سمت كوه بالا امده وبه سرعت خنك می شود، سپس تقطیر شده و تبدیل به ابر می شود.

یكابر پیلیوسهموار و صاف بوده و بر فراز یا روی نماد مهم جغرافیایی مانند كوهستان یافت می شود.

یك كننتریل (مخفف دنباله تراكمی) بخار ابر مانندی است كه در دنباله و پشت برخی از هواپیماها به هنگام پرواز در هوای سرد ،صاف ومرطوب تشكیل می شود. كنتریل از بخار اب موجوددر اگزوز موتور جت تشكیل می شود.

انواع ابرها

به طور كلی، انواع مهم ابرها را به طور خلاصه به شرح زیر می‌توان بیان داشت:

1- ابرهای سیروس (Cirrus) : این ابرها از مرتفع‌ترین ابرها بوده واغلب به صورت پرمانند و سفید رنگ و شفاف (ملو از بلورهای یخ) در آسمان دیده می‌شوند. این ابرها بعضاً به صورت دسته‌های منظم جدا از هم، در آسمان دیده می‌شوند در این صورت موسوم به سیروس‌های هوای خوب بوده و اگر توأم با ابرهای سیرواستراتوس و آلتواستراتوس گردند. معمولاً علامت هوای بد می‌باشند.

2- سیرو استراتوس (Cirrostratus) : این ابرها را می‌توان سیروس‌های نازك تور مانندی دانست كه از ابرهای كوچك سفید و به هم فشرده به شكل گوله پشمی شكیل یافته‌اند و به علت شفافیت خورشید و ماه و ستارگان از پشت آنها قابل رویت بوده و اغلب هاله‌ای دور خورشید و ماه تشكیل می‌دهند. این هاله‌ نتیجه شكست نور بوسیله بلورهای یخ معلق در هوا است ظهور این ابرها، علامت نزدیك شدن هوای طوفانی بوده و به همین لحاظ، این ابرها را می‌توان پیش از فرا رسیدن هوای بد و یا حالت‌های طوفانی هوا، مشاهده نمود.

 3- سیرو كومولوس (Cirrocumulus) : این ابرها اغلب از توسعه ابرهای سیرو استراتوس حاصل شده و بدون سایه می‌باشند و غالباً به جای خورشید و ماه هاله‌ای در آسمان بوجود می‌آورند. ساختمان آنها اغلب متشكل از قطعات سفید رنگ بوده و معمولاً پیش از ابرهای سیروس در آسمان ظاهر می‌شوند. ظهور آنها در آسمان، مقدمه فرا رسیدن هوای ابری و طوفانی است.

 4- آلتو استراتوس (Altostratus) : این ابرها به صورت لایه‌های یكنواخت و متحدالشكل خاكستری یا متمایل به آبی به صورت تركیبی از الیاف، آسمان را می‌پوشانند.

به علت قشر ظریف این ابرها تشخیص موقعیت خورشید از پشت آنها امكان‌پذیر است معمولاً پس از پیدایش ابرهای آلتو استراتوس، ریزیش‌های جوی در سطح وسیعی به طور مدام شروع می‌گردد.

5- آلتوكومولوس : (Altocumulus) این ابرها شامل لایه‌ها و یا تكه‌های بزرگ گوی مانندی از قطرات زیر آب بوده كه معمولاً بصورت شیار و یا امواج نسبتاً منظمی مشاهده می‌گردد. جریان عمودی هوا در لایه‌ای كه بوسیله این ابرها پوشیده شده، سبب رشد سریع قابل ملاحظه‌ایی در جهت عمودی در این ابر می‌گردد به همین سبب، این ابرها اغلب در بالای قلل كوهها و یا در فوق جریانات عمودی مشاهده می‌گردند . این ابر اغلب شكل عدسی دارند . پدیدار شدن این ابرها در آسمان بیانگر شرایط بد هوا و ایجاد رعد و برق می‌باشد.

6- استراتوس : (Stratus) نوع اصلی این ابر لایه‌ای یكدست و شبیه مه می‌باشد . و معمولاً به صورت توده متراكمی از بخار آب كه قطر آن در همه‌جا یكسان است، مشاهده می‌گردد. ارتفاع این ابر از سطح زمین بسیار كم است بارندگی در این ابرها در حرارت‌های فوق صفر درجه سانتی‌گراد بصورت ریزدانه می‌باشد.

 7- استراتوكومولوس (Stratucumulus): این ابرها دارای رنگی تیره و یا سفید متمایل به خاكستری بوده معمولاً بصورت دسته یا خطوط و یا توده‌های كروی مانند بزرگ و امواج كروی از ابرهای خاكستری با فواصل و شكاف‌های روشن تشكیل می‌گردد. این ابرها اغلب بیشتر آسمان را پوشانده و بارندگی آن بصورت ریزدانه بود. و در نتیجه فاقد شرایط بارندگی‌های رگباری است.

 8- نیمبواستراتوس : (Nimbostratus) این ابرها متراكم و فاقد شكل معینی بوده و تمام آسمان را به‌طور نامنظم می‌پوشانند بارندگی‌های حاصل از این ابرها اغلب مداومند.

 9- كومولوس: (Cumulus) این ابرها اغلب ساختمان گل كلمی داشته و سطح بالای آن حالت گنبدی دارد و متشكل از قطعات كوچك ابرهای سفید پنبه‌ای است كه معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشكیل می‌گردند و دارای حالت جوشش (در اثر صعود هوای مرطوب) هستند . قطعات پراكنده این ابرها تقریباً دارای ارتفاع یكسان و معرف به كومولوس‌های هوای خوب می‌باشند.

 10- كومولونیمبوس (Cumulunimbus): این ابرها را توده‌های بزرگ و انبوه ابر كه به شكل برج عظیمی سر به آسمان كشیده‌اند تشكیل می‌گردند رنگ قسمت فوقانی در این ابرها متمایل به آبی و سطح زیرین آب كاملاً تیره می‌باشد . این ابرها به نام ابرهای رعدوبرق نیز معروف‌اند. و بارندگی آنها بصورت رگباری است. اغلب با یك جبهه سرد و فعال همراه بوده و یا در اثر ناپایداری محلی ایجاد می‌شوند و در عرض‌های میانه اغلب در اوایل بهار و پاییز مشاهده می‌شوند.

نوع مطلب : هوا فضا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 23 مرداد 1397 12:27 ق.ظ

You've made the point.
cialis kaufen wo cialis online holland callus cialis generico milano non 5 mg cialis generici preis cialis 20mg schweiz cialis professional yohimbe cialis coupon cialis dosage amounts cialis billig
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:20 ب.ظ

You actually stated that really well!
get viagra online viagra order buy viagra online discount where to order viagra buy generic viagra paypal buy viagra prescription online buying viagra on line buy now viagra blue pills where can i buy viagra online safely
جمعه 3 فروردین 1397 02:39 ق.ظ

Fantastic write ups. With thanks!
cialis dose 30mg low dose cialis blood pressure the best choice cialis woman opinioni cialis generico cialis vs viagra buy cialis online legal generic cialis levitra cialis rezeptfrei cialis tablets australia tadalafil tablets
دوشنبه 8 آبان 1396 10:01 ق.ظ
من مطمئن نیستم که چرا این وبلاگ برای من بسیار کند است.
آیا هر کس دیگری دارای این مشکل است یا موضوعی در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
دوشنبه 8 آبان 1396 05:30 ق.ظ
روش عالی سخن گفتن و ارسال دلخواه برای دریافت اطلاعات در مورد ارائه تمرکز من، که من در حال رفتن به ارائه موسسه آموزش عالی.
دوشنبه 8 آبان 1396 05:03 ق.ظ
وای! من واقعا دوست دارم قالب / تم این سایت.
این ساده است، اما موثر است. بارها دشوار است
که "تعادل کامل" بین کاربر دوستانه
و تجدید نظر بصری. باید بگویم که شما یک کار عالی انجام داده اید
این. همچنین، وبلاگ بسیار سریع برای من در اینترنت اکسپلورر بارگذاری می شود.

وبلاگ برجسته
شنبه 29 مهر 1396 10:37 ب.ظ
سلام، من سایت خود را با استفاده از Google پیدا کردم حتی به دنبال یک موضوع مرتبط با وب خودم
سایت به نظر می رسد خوب است. من آن را در من نشان دادم
گوگل بوک مارک ها
سلام، فقط به وبلاگ شما از طریق Google هشدار داده شده و متوجه شدم که واقعا مفید است.
من برای برسیل مراقبم. من قدردان خواهم شد
این را در آینده ادامه دهید احتمالا بسیاری از افراد دیگر از شما استفاده خواهند کرد
نوشتن به سلامتی!
شنبه 15 مهر 1396 03:12 ب.ظ
مقاله شگفت آور! این نوع اطلاعاتی است که وجود دارد
به معنای در سراسر شبکه توزیع شده است. شرم آور در موتورهای جستجو در حال حاضر نه موقعیت این قرار داده شده بالاتر!
بیا و از سایت من راهنمایی بفرمایید با تشکر =)
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:02 ق.ظ
At this time it appears like Movable Type is the preferred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using
on your blog?
دوشنبه 9 مرداد 1396 11:20 ق.ظ
I am sure this article has touched all the internet visitors, its really really
fastidious post on building up new webpage.
دوشنبه 5 تیر 1396 12:18 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا واقعا حل و فصل
درست با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من هنوز کردم مشکل خود را با فراز
در منطق و یک خواهد را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من را مطمئنا بود در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:30 ب.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Cheers
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:05 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence
on just posting videos to your site when you could be giving us
something enlightening to read?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وبلاگ برای راحتی شما عزیزان در زمینه انواع پروژه ها ساخته شد.

مدیر وبلاگ : مصطفی رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :