تبلیغات
پروژه - ابرها
درخواست از شما.پروژه از ما
پروژه
شنبه 28 مرداد 1391 :: نویسنده : مصطفی رضایی

ابرها

ابرهاتوده های قابل رویت قطرات اب یا بلورهای یخ بوده كه در تروپوسفر زمین (پست ترین لایه جو زمین) شناورندو با نیروی باد حركت می كنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفیدی كه كره زمین را احاطه كرده اند قابل رویت هستند.

چگونگی تشكیل ابرها: ابرها هنگ

ابرها

ابرهاتوده های قابل رویت قطرات اب یا بلورهای یخ بوده كه در تروپوسفر زمین (پست ترین لایه جو زمین) شناورندو با نیروی باد حركت می كنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفیدی كه كره زمین را احاطه كرده اند قابل رویت هستند.

چگونگی تشكیل ابرها: ابرها هنگامی تشكیل می شوند كه بخار اب بر روی ذرات ریز گردوغبار كه در هوا معلقند تقطیرمیشود. این تقطیر (تشكیل ابر) در زمان برخورد هوای گرم و سرد اتفاق می افتد. هنگامی كه هوای گرم از یك سمت كوهستان صعود می كند یا هنگامی كه بر فراز یك منطقه سرد مانند حجمی از اب خنك حركت می كند ،خنك می شود. علت این پدیده این است كه هوای خنك قادر به حفظ بخاراب كمتری نسبت به هوای گرم بوده واب اضافی به صورت مایع یا یخ فشرده می شود.

انواع ابرها                      

پیشوندها و پسوندهای مورد استفاده برای توصیف ابرها:

ابرها با توجه به ظاهر و ارتفاعشان درجو شناخته می شوند . برای مثال سیرو(به معنی دسته مو) پیشوندی استكه برای ابرها در ارتفاع بالا(بالای 20000 فوت) استفاده می شود. التو پیشوندی است كه برای ابرهای میانی(بین6000 تا 20000 فوت)استفاده میشود. برای ابرها در ارتفاع پائین پیشوندی وجود ندارد. هنگامی كه ابرها نزدیك زمین هستند مه نام می گیرند. نیمبو(به معنی باران) پیشوندی است كه برای ابرهای با قابلیت بارش استفاده  می شود. پسوند نیمبوس نیز همین كاربرد رادارد.كومولو(به معنی توده )به ابرهای انباشته و استارتو(به معنی لایه)به ابرهای پهن،هموار ولایه ای اطلاق می شود.

نوع ابر (طبقه):  كومولونیمبوس=ابرهای غران

نام انگلیسی:  Cumulonimbus

علامت اختصاری:   Sb

ظاهر:   می تواند باعث ایجاد اذرخش،رعد،تگرگ،بارانهای قوی،بادهای قوی و گردباد

تركیب:  _

ارتفاع:   نزدیك زمین تا 75000 پا (ابرهای عمودی)

نوع ابر (طبقه):  سیرواستراتوس

نام انگلیسی:  Cirrostratus

علامت اختصاری: Cs 

ظاهر:  نازك وكم بوده و به صورت صفحات ظاهر میشود. بالای ابرهای غران قرار دارد.

تركیب:  _

ارتفاع:  بیشتر از 18000 پا(ارتفاع بالا)

نوع ابر (طبقه): سیروس

نام انگلیسی:  Cirrus

علامت اختصاری:  Ci

ظاهر: نازك،كم،رشته ای یافرفری

تركیب:  بیشتر شامل بلورهای یخ

ارتفاع:  بالاتر از18000 پا(ابرهای بلند ارتفاع)

نوع ابر (طبقه):  سیروكومولوس

نام انگلیسی:Cirrocumulus

علامت اختصاری:  Cc

ظاهر:  كوچك،باد كرده،تكه تكه وباظاهر موج مانند

تركیب:  _

ارتفاع: بالاتر از 18000 پا (ابرهای بلند ارتفاع) 

نوع ابر (طبقه): التوكومولوس

نام انگلیسی:Altocumulus

علامت اختصاری: Ac

ظاهر:  ابرهای متوسط به صورت باد كرده، تكه تكه وپراكنده كه در دسته های خطی قرار دارند.

تركیب:  _

ارتفاع:  بین 6500 تا 20000 پا(فوت)(ابرهای میانی)

نوع ابر (طبقه):  التواستراتوس

نام انگلیسی: Altostratus

علامت اختصاری:  As

ظاهر: نازك ویكنواخت

تركیب: _

ارتفاع: بین 6500 تا 20000 پا (ابرهای میانی)

نوع ابر (طبقه): استراتوكومولوس

نام انگلیسی: Stratocumulus

علامت اختصاری:  Sc

ظاهر: پهن وهمواردر پائین،باد كرده در بالا

تركیب:  _

ارتفاع:  زیر6500 فوت (ابرهای كم ارتفاع)

نوع ابر (طبقه): كومولوس

نام انگلیسی: Cumulus

علامت اختصاری:  Cu

ظاهر: باد كرده و انباشته

تركیب: _

ارتفاع: زیر 6500 فوت  (ابرهای عمودی)

نوع ابر (طبقه): استراتوس

نام انگلیسی: Stratus

علامت اختصاری: St

ظاهر:  ابرهای یكنواخت،هموار ولایه ای ضخیم ونازك با حاشیه های نا معلوم

تركیب:  بیشتر شامل قطرات مایع

ارتفاع:  زیر 6500 فوت (ابرهای كم ارتفاع)         

نوع ابر (طبقه):  نیمبواستراتوس

نام انگلیسی: Nimbostratus 

علامت اختصاری:  Ns

ظاهر:  ابرهای یكنواخت،تیره،هموار كم ارتفاع و بدون ویژگی كه بارش زا هستند.

 تركیب: بیشتر شامل قطرات مایع

ارتفاع:  زیر 6500 فوت(ابرهای كم ارتفاع)

نوع ابر (طبقه): مه

نام انگلیسی:  fog ,mist        

علامت اختصاری:  _

ظاهر:  ابرهای استراتوس بسیار پست

تركیب: بیشتر شامل قطرات مایع

ارتفاع: در تماس با زمین

انواع دیگر از ابرها    

ابرهای ماما توس تیره وبه شكل كیسه های كوچك شل بوده واغلب پس از گرد باد ظاهر می شوند .

ابرهای كوهستانی به واسطه صعود هوای مرطوب بر فراز كوهستان یا دیگر عوارض برجسته جغرافیایی تشكیل می شوند. هوا از یك سمت كوه بالا امده وبه سرعت خنك می شود، سپس تقطیر شده و تبدیل به ابر می شود.

یكابر پیلیوسهموار و صاف بوده و بر فراز یا روی نماد مهم جغرافیایی مانند كوهستان یافت می شود.

یك كننتریل (مخفف دنباله تراكمی) بخار ابر مانندی است كه در دنباله و پشت برخی از هواپیماها به هنگام پرواز در هوای سرد ،صاف ومرطوب تشكیل می شود. كنتریل از بخار اب موجوددر اگزوز موتور جت تشكیل می شود.

انواع ابرها

به طور كلی، انواع مهم ابرها را به طور خلاصه به شرح زیر می‌توان بیان داشت:

1- ابرهای سیروس (Cirrus) : این ابرها از مرتفع‌ترین ابرها بوده واغلب به صورت پرمانند و سفید رنگ و شفاف (ملو از بلورهای یخ) در آسمان دیده می‌شوند. این ابرها بعضاً به صورت دسته‌های منظم جدا از هم، در آسمان دیده می‌شوند در این صورت موسوم به سیروس‌های هوای خوب بوده و اگر توأم با ابرهای سیرواستراتوس و آلتواستراتوس گردند. معمولاً علامت هوای بد می‌باشند.

2- سیرو استراتوس (Cirrostratus) : این ابرها را می‌توان سیروس‌های نازك تور مانندی دانست كه از ابرهای كوچك سفید و به هم فشرده به شكل گوله پشمی شكیل یافته‌اند و به علت شفافیت خورشید و ماه و ستارگان از پشت آنها قابل رویت بوده و اغلب هاله‌ای دور خورشید و ماه تشكیل می‌دهند. این هاله‌ نتیجه شكست نور بوسیله بلورهای یخ معلق در هوا است ظهور این ابرها، علامت نزدیك شدن هوای طوفانی بوده و به همین لحاظ، این ابرها را می‌توان پیش از فرا رسیدن هوای بد و یا حالت‌های طوفانی هوا، مشاهده نمود.

 3- سیرو كومولوس (Cirrocumulus) : این ابرها اغلب از توسعه ابرهای سیرو استراتوس حاصل شده و بدون سایه می‌باشند و غالباً به جای خورشید و ماه هاله‌ای در آسمان بوجود می‌آورند. ساختمان آنها اغلب متشكل از قطعات سفید رنگ بوده و معمولاً پیش از ابرهای سیروس در آسمان ظاهر می‌شوند. ظهور آنها در آسمان، مقدمه فرا رسیدن هوای ابری و طوفانی است.

 4- آلتو استراتوس (Altostratus) : این ابرها به صورت لایه‌های یكنواخت و متحدالشكل خاكستری یا متمایل به آبی به صورت تركیبی از الیاف، آسمان را می‌پوشانند.

به علت قشر ظریف این ابرها تشخیص موقعیت خورشید از پشت آنها امكان‌پذیر است معمولاً پس از پیدایش ابرهای آلتو استراتوس، ریزیش‌های جوی در سطح وسیعی به طور مدام شروع می‌گردد.

5- آلتوكومولوس : (Altocumulus) این ابرها شامل لایه‌ها و یا تكه‌های بزرگ گوی مانندی از قطرات زیر آب بوده كه معمولاً بصورت شیار و یا امواج نسبتاً منظمی مشاهده می‌گردد. جریان عمودی هوا در لایه‌ای كه بوسیله این ابرها پوشیده شده، سبب رشد سریع قابل ملاحظه‌ایی در جهت عمودی در این ابر می‌گردد به همین سبب، این ابرها اغلب در بالای قلل كوهها و یا در فوق جریانات عمودی مشاهده می‌گردند . این ابر اغلب شكل عدسی دارند . پدیدار شدن این ابرها در آسمان بیانگر شرایط بد هوا و ایجاد رعد و برق می‌باشد.

6- استراتوس : (Stratus) نوع اصلی این ابر لایه‌ای یكدست و شبیه مه می‌باشد . و معمولاً به صورت توده متراكمی از بخار آب كه قطر آن در همه‌جا یكسان است، مشاهده می‌گردد. ارتفاع این ابر از سطح زمین بسیار كم است بارندگی در این ابرها در حرارت‌های فوق صفر درجه سانتی‌گراد بصورت ریزدانه می‌باشد.

 7- استراتوكومولوس (Stratucumulus): این ابرها دارای رنگی تیره و یا سفید متمایل به خاكستری بوده معمولاً بصورت دسته یا خطوط و یا توده‌های كروی مانند بزرگ و امواج كروی از ابرهای خاكستری با فواصل و شكاف‌های روشن تشكیل می‌گردد. این ابرها اغلب بیشتر آسمان را پوشانده و بارندگی آن بصورت ریزدانه بود. و در نتیجه فاقد شرایط بارندگی‌های رگباری است.

 8- نیمبواستراتوس : (Nimbostratus) این ابرها متراكم و فاقد شكل معینی بوده و تمام آسمان را به‌طور نامنظم می‌پوشانند بارندگی‌های حاصل از این ابرها اغلب مداومند.

 9- كومولوس: (Cumulus) این ابرها اغلب ساختمان گل كلمی داشته و سطح بالای آن حالت گنبدی دارد و متشكل از قطعات كوچك ابرهای سفید پنبه‌ای است كه معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشكیل می‌گردند و دارای حالت جوشش (در اثر صعود هوای مرطوب) هستند . قطعات پراكنده این ابرها تقریباً دارای ارتفاع یكسان و معرف به كومولوس‌های هوای خوب می‌باشند.

 10- كومولونیمبوس (Cumulunimbus): این ابرها را توده‌های بزرگ و انبوه ابر كه به شكل برج عظیمی سر به آسمان كشیده‌اند تشكیل می‌گردند رنگ قسمت فوقانی در این ابرها متمایل به آبی و سطح زیرین آب كاملاً تیره می‌باشد . این ابرها به نام ابرهای رعدوبرق نیز معروف‌اند. و بارندگی آنها بصورت رگباری است. اغلب با یك جبهه سرد و فعال همراه بوده و یا در اثر ناپایداری محلی ایجاد می‌شوند و در عرض‌های میانه اغلب در اوایل بهار و پاییز مشاهده می‌شوند.

نوع مطلب : هوا فضا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 3 تیر 1398 01:30 ق.ظ

You revealed it really well.
cialis generico milano cialis kaufen bankberweisung low dose cialis blood pressure cialis kaufen wo cialis savings card how do cialis pills work cialis 100mg suppliers cialis 200 dollar savings card wow cialis tadalafil 100mg cialis coupons
شنبه 1 تیر 1398 02:06 ق.ظ

Seriously many of superb advice!
cialis canada low dose cialis blood pressure prezzo cialis a buon mercato tesco price cialis calis click here take cialis viagra vs cialis acheter du cialis a geneve cialis online holland warnings for cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:59 ب.ظ

You said that terrifically.
cialis generique 5 mg ou acheter du cialis pas cher canada discount drugs cialis low dose cialis blood pressure cialis dosage recommendations cialis tablets australia where cheapest cialis cialis generico milano side effects of cialis cialis billig
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:54 ق.ظ

Good information. Thanks a lot!
viagra cialis levitra cialis name brand cheap costo in farmacia cialis estudios de cialis genricos no prescription cialis cheap when will generic cialis be available cialis kaufen cuanto cuesta cialis yaho buy brand cialis cheap cialis 5 mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:58 ب.ظ

Cheers, Loads of stuff.

cialis et insomni cialis reviews cialis farmacias guadalajara side effects of cialis buy original cialis no prescription cialis cheap how much does a cialis cost achat cialis en itali cialis generisches kanada compare prices cialis uk
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:05 ق.ظ

Thanks a lot, Fantastic stuff!
cialis 5 mg buy are there generic cialis best generic drugs cialis cialis generico en mexico sublingual cialis online cialis australian price buying cialis on internet cialis pills cialis generico lilly cialis in sconto
جمعه 24 خرداد 1398 06:25 ب.ظ

Great posts. Kudos.
side effects of cialis cialis flussig cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis uk no prescription cialis vs viagra cialis 10mg prix pharmaci prix de cialis cialis official site how much does a cialis cost buy cialis online legal
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:06 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
sublingual cialis online cialis price in bangalore cialis 30 day sample we use it 50 mg cialis dose cialis professional yohimbe we like it cialis price free generic cialis generic for cialis achat cialis en suisse costo in farmacia cialis
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:49 ق.ظ

Thank you. Loads of stuff!

cialis for daily use cialis per paypa buy cialis sample pack cialis preise schweiz costo in farmacia cialis il cialis quanto costa only best offers 100mg cialis low dose cialis blood pressure cialis australia org prezzo di cialis in bulgaria
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:39 ب.ظ

Kudos, Awesome stuff!
calis cialis venta a domicilio cialis canada fast cialis online cialis pills in singapore walgreens price for cialis cialis price in bangalore buy cheap cialis in uk sialis cialis farmacias guadalajara
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:01 ب.ظ

Awesome info, Many thanks.
best generic drugs cialis female cialis no prescription cialis 20 mg cost cheap cialis generic cialis pro cialis 5 mg buy sialis cialis generico postepay enter site 20 mg cialis cost generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:42 ق.ظ

Kudos! I like it!
cialis online holland cialis manufacturer coupon cialis canadian drugs cialis 20 mg cialis y deporte generic cialis soft gels acheter cialis kamagra cialis 10mg prix pharmaci cialis rckenschmerzen cialis reviews
دوشنبه 12 آذر 1397 08:50 ق.ظ

Many thanks, Numerous postings.

cialis patent expiration generic low dose cialis cialis 5 mg schweiz dose size of cialis i recommend cialis generico canada discount drugs cialis cialis e hiv cialis generic tadalafil buy cialis sale online cialis 10 doctissimo
یکشنبه 11 آذر 1397 08:55 ب.ظ

Cheers. I enjoy it.
cialis kaufen wo comprar cialis navarr cialis herbs safe site to buy cialis online 5 mg cialis coupon printable buy cialis online nz viagra or cialis acquistare cialis internet interactions for cialis cialis 5 effetti collaterali
یکشنبه 11 آذر 1397 08:14 ق.ظ

With thanks. Ample write ups.

cialis 20 mg cut in half cialis for daily use cialis generico lilly estudios de cialis genricos cipla cialis online generico cialis mexico we like it cialis soft gel cialis for bph cialis 100mg suppliers cialis billig
شنبه 10 آذر 1397 09:05 ب.ظ

Seriously tons of useful information!
bulk cialis no prescription cialis cheap cuanto cuesta cialis yaho we choice free trial of cialis cialis prices in england buy brand cialis cheap online cialis comprar cialis 10 espa241a bulk cialis click here take cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Thanks a lot. Numerous write ups.

where cheapest cialis cialis pas cher paris calis brand cialis nl cialis in sconto if a woman takes a mans cialis sialis cialis therapie generic cialis 20mg tablets costo in farmacia cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:46 ق.ظ

Well spoken truly! !
cialis 5 mg scheda tecnica we use it cialis online store warnings for cialis cialis side effects dangers precios cialis peru cialis side effects dangers cialis generika cialis generico postepay cialis coupon cialis professional from usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:42 ب.ظ

You reported it perfectly.
cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online cialis en mexico precio cialis dose 30mg cialis daily reviews warnings for cialis cialis online nederland generic cialis soft gels cialis savings card cialis 05
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:08 ق.ظ

Regards, I like this.
cialis daily dose generic generic low dose cialis if a woman takes a mans cialis dose size of cialis sialis only best offers 100mg cialis achat cialis en suisse cialis 20mg preis cf buy cheap cialis in uk cialis for daily use
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:22 ب.ظ

Regards. Lots of write ups.

only here cialis pills enter site very cheap cialis when will generic cialis be available cialis rckenschmerzen buy generic cialis tadalafil 20 mg safe site to buy cialis online i recommend cialis generico compare prices cialis uk cialis sale online
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:34 ق.ظ

Regards! Ample content.

cialis generika i recommend cialis generico cialis dosage cialis super kamagra canadian drugs generic cialis generic cialis tadalafil acheter cialis kamagra cialis alternative we like it safe cheap cialis buy online cialis 5mg
یکشنبه 1 مهر 1397 11:02 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
canadian pharmacy meds canadian rxlist trust pharmacy canada top rated canadian pharmacies online buy viagrow canadian pharmaceuticals northwestpharmacy canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacy online 24 canadian pharmacies that ship to us
چهارشنبه 28 شهریور 1397 07:40 ق.ظ

Truly plenty of fantastic knowledge.
generic cialis pro cialis price in bangalore free cialis we choice cialis pfizer india dosagem ideal cialis we use it cialis online store only now cialis for sale in us cialis pills in singapore buy name brand cialis on line generic cialis tadalafil
یکشنبه 11 شهریور 1397 09:19 ب.ظ

Appreciate it, Quite a lot of write ups.

cialis sicuro in linea cialis tadalafil online where do you buy cialis cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg cut in half ou trouver cialis sur le net cialis cost cialis cuantos mg hay canadian drugs generic cialis cialis dosage
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:27 ق.ظ

You've made the point.
cialis kaufen wo cialis online holland callus cialis generico milano non 5 mg cialis generici preis cialis 20mg schweiz cialis professional yohimbe cialis coupon cialis dosage amounts cialis billig
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 11:20 ب.ظ

You actually stated that really well!
get viagra online viagra order buy viagra online discount where to order viagra buy generic viagra paypal buy viagra prescription online buying viagra on line buy now viagra blue pills where can i buy viagra online safely
جمعه 3 فروردین 1397 02:39 ق.ظ

Fantastic write ups. With thanks!
cialis dose 30mg low dose cialis blood pressure the best choice cialis woman opinioni cialis generico cialis vs viagra buy cialis online legal generic cialis levitra cialis rezeptfrei cialis tablets australia tadalafil tablets
دوشنبه 8 آبان 1396 10:01 ق.ظ
من مطمئن نیستم که چرا این وبلاگ برای من بسیار کند است.
آیا هر کس دیگری دارای این مشکل است یا موضوعی در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
دوشنبه 8 آبان 1396 05:30 ق.ظ
روش عالی سخن گفتن و ارسال دلخواه برای دریافت اطلاعات در مورد ارائه تمرکز من، که من در حال رفتن به ارائه موسسه آموزش عالی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


این وبلاگ برای راحتی شما عزیزان در زمینه انواع پروژه ها ساخته شد.

مدیر وبلاگ : مصطفی رضایی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :